Zapytanie ofertowe na zakup rury CPX DUO PN6 2X25/91 preizolowanej

Kowal, dn. 06.10.2014 r.

Firma Handlowo Usługowa
„ER-EM-KA” Monika Rojewska

ul. Kościuszki 65
87-820 Kowal

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup rury CPX DUO PN6 DN 2×20 2×25 / 91 preizolowanej

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na niżej wymieniony zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup rur CPX DUO PN6 DN 2×20 2×25 / 91 preizolowanej o łącznej długości 74 metrów.

2. Termin wykonania zamówienia: do 27 października 2014 r.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena – 100,00 %

4. W ofercie proszę podać cenę jednostkową za 1 metr rury oraz za całość wykonania zamówienia.

5. Oferty można składać w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego w formie papierowej: Firma Handlowo Usługowa „ER-EM-KA” Monika Rojewska, ul. Kościuszki 65 87-820 Kowal
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: roj.emka@op.pl
c) telefonicznie