ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie, montaż i rozruch pompowni ścieków, stanowiącej element myjni samoobsługowej bezdotykowej

Kowal, dn. 19.12.2014 r.

Firma Handlowo Usługowa
„ER-EM-KA” Monika Rojewska

ul. Kościuszki 65
87-820 Kowal

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostarczenie, montaż i rozruch pompowni ścieków, stanowiącej element myjni samoobsługowej bezdotykowej

Firma Handlowo Usługowa ” EREMKA” Monika Rojewska
z siedzibę w Kowalu, ul. Kościuszki 65, NIP 8882255171, REGON 910335087

W związku z realizacja projektu pn. „Pobudowanie myjni bezdotykowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kowal przez Firmę Handlowo Usługową „ER-EM-KA” Monika Rojewska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw zwraca się z uprzejmą prośba o składanie ofert na realizacje zadania, polegającego na dostarczenie, montaż i rozruch pompowni ścieków w celu uruchomienia myjni samoobsługowej bezdotykowej.
Zapytanie ofertowe stosowane jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozruch pompowni ścieków, na którą składają się następujące urządzenia:
1) zbiornik monolityczny KESSEL LW1000 – 1 szt.;
2) pompa zatapialna do ścieków – 2 szt.;
3) instalacja wewnętrzna i armatura – 1 zestaw;
4) szafa sterowniczo-alarmowa – 1 zestaw.

Projekt będzie realizowany na działkach o nr ewidencyjnym 572/2 oraz 573 (obszar ewidencyjny Miasto Kowal), która mieści się przy ul. Tylickiego w miejscowości Kowal. Działki stanowią własność Zamawiającego.

1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE POMPOWNI ŚCIEKÓW

1.1.1. Zbiornik monolityczny KESSEL LW1000
 wykonany z tworzywa sztucznego PE o średnicy wewnętrznej ok. 1 000 mm;
 wysokość zbiornika – ok. 2 150 – 2 650 mm;
 posiada regulowaną nasadę teleskopową;
 włazy klasy A0 o średnicy ok. 600 mm, przejezdny dla samochodów osobowych (obciążenie do 600 kg);
 przepustnice gumowe otworów wlotowych;
 zbiornik ożebrowany ze stopniami złazowymi;
 ilość – 1 szt.

1.1.2. Pompa zatapialna do ścieków
 wirowa, zatapialna, żeliwna, ściekowa, trójfazowa;
 zasilenie – ok. 400 V;
 wydajność: Q = 0,5 – 8,0 l/s;
 wysokość podnoszenia: H = 14 – 1 m H2O;
 moc – ok. 1,1 kW,
 przewód pompy – ok. 10 m;
 ilość – 2 szt.
1.1.3. Instalacja wewnętrzna i armatura
 zawór zwrotny kulowy (2”) – 2 szt.;
 zawór odcinający kwasoodporny, kulowy (2”) – 2 szt.;
 przewód tłoczny wykonany ze stali nierdzewnej (2”) – 2 szt.;
 złącze hakowe żeliwne wraz ze wspornikiem, śrubami oraz uchwytami ze stali kwasoodpornej – 2 szt.;
 złączka skrętna do podłączenia rurociągu tłocznego – 2 szt.

1.1.4. Szafa sterowniczo-alarmowa
 obudowa tworzywowa z zamykanymi drzwiczkami;
 zabezpieczenie przeciwpożarowe, wyłącznik różnicowo-prądowy;
 zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe pompy;
 zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz;
 zabezpieczenie przed zanikiem fazy;
 zabezpieczenie przed pracą na sucho;
 zabezpieczenie przed jednoczesnym startem obu pomp;
 sterowanie pracą pompowni czterema pływakami;
 praca pomp – naprzemienna;
 rozruch bezpośredni;
 szafa może zawierać dodatkowe elementy według uznania oferenta, które są niezbędne do uruchomienia pompowni ścieków.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Ponadto Wykonawca zobowiązuję się zagwarantować wykonanie prac z uwzględnieniem poniższych wymagań:
a) Okres gwarancji / rękojmi na wykonanie prac budowlanych nie może być krótszy niż 3 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym;
b) Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą następować sukcesywnie po zakończeniu poszczególnych etapów budowy i ich odebrania przez Zamawiającego. Szczegółowe uzgodnienia Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą – w umowie;
c) Wykonawca może korzystać z podwykonawców – ponosi wówczas pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym i organami zewnętrznymi – za wszelkie ich działania.
d) Wszystkie prace powinny być wykonane zgodne z obecnie obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi;
e) Projekt musi być wykonany przez Wykonawcę, który będzie w stanie zapewnić niezbędne materiały, sprzęt oraz zasoby ludzkie.

2. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIE

Miejsce realizacji zamówienia (adres budowy):

Projekt będzie realizowany na działkach o nr ewidencyjnym 572/2 oraz 573 (obszar ewidencyjny Miasto Kowal), która mieści się przy ul. Tylickiego w miejscowości Kowal.

Termin realizacji zamówienia:
Nie później niż do dnia 15.03.2015 r.

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto i brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia – nie dopuszcza się wariantowości cen.
3) Cena opisana w ust. 1 jest cena ostateczną, jaka maksymalnie zapłaci Zamawiający.
4) Cenę oferty należy podać w PLN.
5) Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY

4.1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4.2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty.
4.3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
4.4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej, powinna być podpisana na każdej stronie dokumentu przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiot udo reprezentacji Wykonawcy.
4.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą techniką. Każdy dokument stanowiący kserokopię powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę powinny zawierać klauzulę „Za zgodność z oryginałem”, datę, imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
4.6. Wykaz dodatkowych dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
1) Specyfikacja sprzętu (Załącznik nr 1 do oferty),
2) Wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument równoważny dla oferentów zagranicznych (Załącznik nr 3 do oferty).

4.7. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
4.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.9. Zamawiającym może zwrócić się do potencjalnych Wykonawców o złożenie wyjaśnień co do treści złożonych ofert.

5. KRYTERIA OCENY OFERT

5.1. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodnie z kryteriami. Proszę o skorzystanie z formularza oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) oraz dodatkowych załączników.

5.2. Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 50 pkt
2. Termin realizacji zamówienia – 25 pkt
3. Warunki i termin płatności – 10 pkt
4. Warunki i okres gwarancji – 15 pkt

Razem 100 pkt

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + T + P + G, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę,
T – punkty za krótki termin realizacji,
P – punkty za długi termin płatności,
G – punkty za długi okres gwarancji oraz dobre warunki gwarancji,

Kryterium nr 1 (cena):
C = ( Cmin/Cof) x 50 , gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof – zaoferowana cena przez oferenta wynikająca z danej oferty,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

Kryterium nr 2 (termin realizacji) :
T = (Tmin/Tof) x 25, gdzie:
Tmin – najkrótszy okres realizacji zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert;
Tof – zaoferowany przez Oferenta okres realizacji, wynikający z danej oferty;
T – ilość punktów za okres realizacji przyznanych danej ofercie

Kryterium nr 3 (warunki płatności):
P= (Pof /Pmax) x 10, gdzie:
Pmax – najdłuższy termin płatności spośród wszystkich złożonych ofert
Pof – zaoferowany przez Oferenta termin płatności
P – ilość punktów za warunki płatności przyznanych danej ofercie

Kryterium nr 4 (okres gwarancji) :
G = (Gof /Gmax ) x 15, gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich złożonych ofert;
Gof – zaoferowany przez Oferenta okres gwarancji, wynikający z danej oferty;
G – ilość punktów za okres gwarancji przyznanych danej ofercie

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę lub złoży zamówienie z wybranym Dostawcą/Wykonawcą.

5.3. W przypadku, gdy w terminie określonym w niniejszym zapytaniu nie wpłynie żadna oferta lub nie wpłyną co najmniej 2 ważne oferty, Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie ofertowe i przeprowadzi ponowne.
6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać w następujący sposób:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego w formie papierowej: Firma Handlowo Usługowa „ER-EM-KA” Monika Rojewska, ul. Kościuszki 65 87-820 Kowal
b) pocztą bądź kurierem w formie papierowej na adres: Firma Handlowo Usługowa „ER-EM-KA” Monika Rojewska, ul. Kościuszki 65 87-820 Kowal
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: roj.emka@op.pl

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2015 r. do godziny 18:00
(decyduje data i godzina wpływu do siedziby firmy)

7. ROZSTRZYGNIĘCIE / WYBÓR OFERTY

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do dnia: 15.01.2015 r. do wszystkich podmiotów, które złożyły ważne oferty z wymaganymi załącznikami na niniejsze zapytanie, otrzymają na piśmie wyniki wyboru ofert.

8. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych / bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt. Wiadomości e-mail proszę wysyłać na adres: roj.emka@op.pl lub dzwonić na numer 602 113 615.

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1(1)

Załącznik nr 1(2)